DS: United States & mdash; Tiltak som pavirker grenseoverskridelsen av gambling og spilltjenester.

DS: United States & mdash; Tiltak som pavirker grenseoverskridelsen av gambling og spilltjenester.

Dette sammendraget er utarbeidet av sekretariatet pa eget ansvar. Sammendraget er kun for generell informasjon og er ikke ment a pavirke medlemmets rettigheter og plikter.

Nav rende status.

(som nevnt i anmodning om konsultasjoner)

Siste dokument.

Sammendrag av tvisten til dags dato.

Oppsummeringen nedenfor var oppdatert pa.

Konsultasjoner.

Klager ved Antigua og Barbuda.

Den 21. mars 2003 ba Antigua og Barbuda om konsultasjoner med USA om tiltak som brukes av sentrale, regionale og lokale myndigheter i USA, som pavirker den grenseoverskridende forsyningen av gambling– og spilltjenester. Antigua og Barbuda mente at den kumulative effekten av de amerikanske tiltakene er a hindre levering av gambling– og spilltjenester fra et annet WTO-medlem til USA pa grenseoverskridende grunnlag.

Ifolge Antigua og Barbuda kan de omtvistede tiltakene v re uforenlige med USAs forpliktelser i henhold til GATS, s rlig artikkel II, VI, VIII, XI, XVI og XVII, og USAs tidsplan for spesifikke forpliktelser som er vedlagt GATS.

Den 12. juni 2003 ba Antigua og Barbuda om a etablere et panel. Pa motet 24. juni 2003 utslo DSB opprettelsen av et panel.

Panel og Appellate Body proceedings.

I tillegg til en annen foresporsel fra Antigua og Barbuda, opprettet DSB et panel pa motet 21. juli 2003. Canada, EF, Mexico og Kinesisk Taipei forbeholdt sine tredjepartsrettigheter. Den 23. juli 2003 forbeholdt Japan sine tredjepartsrettigheter.

Den 15. august 2003 ba Antigua og Barbuda generaldirektoren om a komponere panelet. Den 25. august 2003 sammensatte generaldirektoren panelet. Den 29. januar 2004 informerte panelets leder DSB at det ikke ville v re mulig for panelet a fullfore sitt arbeid om seks maneder fordi ulike faktorer hadde pavirket panelets tidsplan, for eksempel partens anmodning om forelopige avgjorelser, intervensjonen av hoytiden, den store agendaen for paneldeltakerne, samt kompleksiteten av de juridiske og faktuelle sporsmalene som hadde blitt reist. Panelet hapet a fullfore sitt arbeid innen utgangen av april 2004.

I sammenheng med forhandlingene om en gjensidig avtalt losning pa den foreliggende konflikten ba partene panelet om a suspendere paneldriften i henhold til artikkel 12.12 i DSU, fram til 23. august 2004. Den 25. juni 2004 ble panelet enige om a denne foresporselen. Partene anmodet deretter om videreforing av suspensjonen til 4. oktober 2004, og panelet ble enige om anmodningen 18. august 2004. Parterne ba om videreforing av suspensjonen til 16. november 2004, og panelet ble enige om anmodningen 8. oktober 2004 Den 5. november 2004 anmodet Antigua om gjenopptakelse av panelprosedyrene til panelet, og USA gjorde ikke innvendinger mot denne anmodningen. Panelet har derfor avtalt a gjenoppta panelprosedyrene fra 8. november 2004.

Den 10. november 2004 ble panelets rapport sendt til medlemmer. Panelet fant at:

GATS-skjemaet i USA har blitt tolket for a inkludere spesifikke forpliktelser for gambling– og spilltjenester i undersektoren «Andre fritidsaktiviteter (unntatt sportslige)»;

Den 7. januar 2005 meldte USA seg til hensikt a appellere visse saker av lov og juridiske tolkninger utviklet av panelet. Den 19. januar 2005 meldte Antigua og Barbuda seg til hensikt a appellere visse sporsmal om lov og juridiske tolkninger utviklet av panelet.

Den 8. mars 2005 informerte oppsigelsesorganets leder DSB at klageinstansen ikke ville kunne sirkulere sin rapport innen 60-dagers periode pa grunn av den tid som var nodvendig for gjennomforing og oversettelse av rapporten, og at den anslatt det ville bli sirkulert til WTO-medlemmer senest 7. april 2005.

Den 7. april 2005 ble appellorganets rapport sirkulert. Appelorganet:

opprettholdt panelets oppfatning at et pastatt totalt forbud & rdquo; Pa den grenseoverskridende forsyningen av gambling– og spilltjenester kan det ikke i seg selv utgjore et «mal» og «rdquo; gjenstand for tvistelosning under GATS;

Pa motet den 20. april 2005 vedtok DSB klageinstansrapporten og panelrapporten, som endret av klageinstansrapporten.

Gjennomforing av vedtatte rapporter.

Pa DSB-motet 19. mai 2005 uttalte USA sin intensjon om a implementere DSBs anbefalinger og angitt at det ville trenge en rimelig frist for a gjore det. Da Antigua og Barbuda og USA ikke klarte a godta en rimelig frist for gjennomforing i samsvar med artikkel 21.3 (b) i DSU, 6. juni 2005 ba Antigua og Barbuda om at rimelig tid skulle bli bestemt gjennom bindende voldgift i henhold til artikkel 21.3 (c) i DSU. Den 30. juni 2005 utnevnte generaldirektoren Dr Claus-Dieter Ehlermann, etter anmodning fra Antigua og Barbuda, a fungere som voldgiftsdommer i henhold til artikkel 21.3 (c) i DSU. Den 19. august 2005 sirkulerte voldgiftsmannen sin pris til medlemmene, og fastsatte at rimelig frist for gjennomforing var 11 maneder og 2 uker fra 20. april 2005 og utloper 3. april 2006.

Etterlevelseprosedyrer.

Den 24. mai 2006 informerte partene DSB om at de, da de var uenige om eksistensen eller konsistensen av tiltakene som USA hadde tatt for a overholde DSBs anbefalinger og avgjorelser, hadde avtalt visse prosedyrer i henhold til artikkel 21 og 22 av DSU. Den 8. juni 2006 ba Antigua og Barbuda om konsultasjoner i henhold til artikkel 21.5 i DSU. Den 6. juli 2006 ba Antigua og Barbuda om etablering av et panel i artikkel 21.5. Pa motet 19. juli 2006 henviste DSB saken til det opprinnelige panelet, om mulig. Kina, De europeiske fellesskap og Japan forbeholdt sine tredjepartsrettigheter. Den 16. august 2006 ble panelet sammensatt.

Den 20. desember 2006 informerte panelets leder DSB at pa grunn av partiets planlagte begrensninger og tidspunktet for gjennomforing og oversettelse av rapporten til fransk og spansk, ville panelet ikke kunne utstede sin rapport innenfor 90-dagers perioden fastsatt i artikkel 21.5 i DSU. Panelet forventer a sirkulere sin rapport til medlemmer innen utgangen av mars 2007.

Den 30. mars 2007 ble rapportrapporten i artikkel 21.5 sendt til medlemmer. Panelet konkluderte med at USA ikke hadde overholdt DSBs anbefalinger og avgjorelser.

Pa motet 22. mai 2007 vedtok DSB artikkel 21.5 panelrapporten.

Prosedyre i henhold til artikkel 22 i DSU (rettsmidler)

Den 21. juni 2007 anmodet Antigua og Barbuda om autorisasjon fra DSB, i henhold til artikkel 22.2 i DSU, a suspendere soknaden til USA om innrommelser og relaterte forpliktelser fra Antigua og Barbuda i henhold til GATS og TRIPS-avtalen. Den 23. juli 2007 protesterte USA (i) pa omfanget av suspensjonen av innrommelser og forpliktelser foreslatt av Antigua og Barbuda, og (ii) hevdet at Antigua og Barbudas forslag ikke folger prinsippene og prosedyrene fastsatt i artikkel 22.3 i DSU. Pa motet 24. juli 2007 ble DSB enige om at saken ble henvist til voldgift etter behov i henhold til artikkel 22.6 i DSU. Den 21. desember 2007 ble avgjorelsen av voldgiftsdommeren sirkulert til medlemmer. Skilsmannen fastsatte at det arlige nivaet for opphevelse eller nedskrivning av fordeler som oppstar til Antigua, er 21 millioner dollar, og at Antigua kan kreve fullmakt fra DSB a suspendere forpliktelser i henhold til TRIPS-avtalen pa et niva som ikke overstiger 21 millioner dollar arlig.

Pa DSB-motet 24. april 2012 leste Dominica en uttalelse pa vegne av Antigua og Barbuda som uttalt at USA ikke var i samsvar med regjeringen av panelet, klageorganet og compliance panelet. Antigua og Barbuda hadde formelt underrettet USA om sitt onske om a soke bruk av generaldirektorens gode kontorer for a finne en formidlet losning pa denne tvisten. Antigua og Barbuda ba om at saken fortsatt er under DSBs overvaking.

Pa DSB-motet 28. januar 2013 ba Antigua og Barbuda DSB om a godkjenne suspensjon av innrommelser og forpliktelser til USA med hensyn til immaterielle rettigheter. I henhold til anmodningen fra Antigua og Barbuda i henhold til artikkel 22.7 i DSU, ble DSB enige om a gi fullmakt til a suspendere soknaden til USA av innrommelser eller andre forpliktelser i samsvar med avgjorelsen av voldgiftsdommeren.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Klikk her nå!